mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /home/allegro/public_html/koxxfighters.com/include/connection.php on line 15 - koxxfighters.com
KOXX FIGHTERS IV Rabka Zdrój - zawody, wybory miss, koncerty

Portal Meblowy

Meble

Strona główna » ZAWODY KF! 4 » Regulamin

rozmiar tekstu: A A A
Nie masz konta? Zarejestruj się

LOKALIZACJA IMPREZY

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA

NAJNOWSZE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW

Regulamin Międzynarodowych Zawodów w Trialu Rowerowym Koxx Fighters! 4 Rabka-Zdrój

KOXX FIGHTERS! 423-24 lipca 2011, Deptak miejski

 

Cel zawodów: Promocja rabczańskiego sportu i miasta Rabka – Zdrój, a także propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowanie trialu rowerowego.

Organizator:Artystyczno-Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie "Lokomotywa"

tel. 18 26 76 315 (biuro w godz.9-13)

tel. 606 143 948 Cezary Skrocki - sekretarz

tel.787 387 424 Grzegorz Werner - prezes

e-mail: lokomotywa.rabka@gmail.com

ul. Roztoki 1b 34-700 Rabka-Zdrój

NIP 735-26-81-824

REGON 120096033

KRS 0000238889

 

Czas i miejsce: 23-24.07.2011, Deptak miejski, Rabka-Zdrój

Władze: Sędzia Główny zawodów – Paweł Reczek

Organizator d/s technicznych: Piotr Reczek

 

§ 1 Zawody są Międzynarodowymi Zawodami w trialu Rowerowym Koxx Fighters! 4


§ 2 Głównym organizatorem zawodów jest Artystyczno-Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie "Lokomotywa"


§ 3 Zawody rozgrywane będą w konkurencji – trial rowerowy


§ 4 Kategorie wiekowe


Uczestnicy zawodów startują w następujących kategoriach wiekowych:


A. Open – bez ograniczeń wiekowych, zawodnicy nie posiadający licencji BIU, UCI, którzy równocześnie będą startować w zawodach na rowerach seryjnych lub z modyfikacjami jednak nie będą to rowery trialowe (pod pojęciem rower trialowy rozumiany jest rower 20”,24” lub 26” z geometrią specyficzną dla roweru trialowego)

 

B. Amator - roczniki 1997 i młodsze, nie posiadający licencji BIU i/lub UCI


C. Junior – roczniki 1996 – 1993, zawodnicy z licencją (BIU i/lub UCI) i bez licencji


D. Senior – roczniki 1992 i starsi, zawodnicy z licencją (BIU i/lub UCI) i bez licencji


E. Elita – zawodnicy, którzy odpowiadającą im z racji wieku kategorię Amator, Junior lub Senior zmieniają na najwyższą i najtrudniejszą trasę, zawodnicy z licencją (BIU i/lub UCI) i bez licencji


Oznaczenie tras dla poszczególnych kategorii wiekowych:

Open - strzałki koloru białego

Amator - strzałki koloru zielonego

Junior - strzałki koloru niebieskiego

Senior - strzałki koloru czerwonego

Elita - strzałki koloru żółtego


§ 5 Klasyfikacja


Zawody odbywają się według klasyfikacji indywidualnej.Zwycięzcą w każdej kategorii zostaje zawodnik, który posiada najmniejszą ilość punktów karnych będących sumą punktów karnych zdobytych w 1. i 2. dniu zawodów, tj. 23 lipca i 24 czerwca 2011

§ 6 Trasa zawodów.


Odcinki sztuczne, zbudowane z pni drzew, szpulek kablowych, kręgów betonowych, palet, wraków samochodów.
Eliminacje (23 lipca 2011) – 6 odcinków x 3 (czas 5h) 11:00 – 16:00
W dniu 23 lipca 2011 zostaną dodatkowo rozegrane wyścigi równoległe ok. godz. 21:00 (nie będą one punktowane do zawodów KF! 4 – dla zwycięzców nagrody rzeczowe)
Finały (24 lipca 2011) – 6 odcinków x 3 (czas 5h) 11:00 – 16:00
Do finałów kwalifikują się wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w eliminacjach w dniu 23 lipca 2011.


§ 7 Wyścigi równoległe


W wyścigach równoległych będzie startowało 16 zawodników: pierwszeństwo mają zawodnicy z kategorii Elita (zawodnicy kategorii Elita automatycznie są zgłoszeni do wyścigów równoległych), o możliwości startu i ilości zawodników z kategorii Senior i Junior będzie decydowała kolejność zgłoszeń do wyścigów. Wyścigi będą się rozgrywały według nastepujących zasad:
Każdy ze zgłoszonych zawodników przejedzie tor z pomiarem czasu (1 przejazd).

Następnie zawodnicy będą startowali według systemu pucharowego:

 

1/8 – zawodnik 1 z 16, 2 z 15, 3 z 14, 4 z 13, 5 z 12, 6 z 11, 7 z 10, 8 z 9 (2 przejazdy – po każdym przejeździe zmiana toru, miejsca według tabeli czasów przejazdów na czas, 1 miejsce – zawodnik z najkrótszym czasem przejazdu i najmniejszą liczbą punktów karnych, w przypadku remisu w przejazdach decyduje dodatkowy 3 przejazd – zmiana torów)

1/4 – zawodnik 1 z 8, 2 z 7, 3 z 6, 4 z 5 ( 2 przejazdy – po każdym przejeździe zmiana toru, w przypadku remisu w przejazdach decyduje dodatkowy 3 przejazd – zmiana torów) – wyłonienie miejsc 3. i 4

1/2 – zawodnik 1 z 4, 2 z 3 ( 2 przejazdy – po każdym przejeździe zmiana toru, w przypadku remisu w przejazdach decyduje dodatkowy 3 przejazd – zmiana torów) – wyłonienie miejsc 1. i 2.

 

§ 8 Zasady rozgrywania zawodów


1. Uczestnikom zawodów zabrania się:
- skracania wyznaczonej trasy,
- opuszczania okrążeń,
2. Zawodnikom nie biorącym udziału w zawodach zabrania się poruszania po trasie zawodów podczas jego trwania jak i w trakcie przerwy pomiędzy 1. i 2. dniem zawodów oraz po zakończeniu zawodów.
3. Zawodnicy zobowiązani są do:
– respektowania poleceń Sędziego Głównego zawodów oraz organizatorów– stawienia się na miejscu startu najpóźniej pół godziny przed wyznaczonym startem.
4. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach.
5. Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nie przestrzegających przepisów następujące kary:
- ustne upomnienie,
- wykluczenie z zawodów
6. Numery startowe zawodnicy otrzymują wedle kolejności zgłoszeń w poszczególnych kategoriach.

§ 9 Zasady punktacji:


Punktacja opiera się na zasadach obowiązujących na zawodach UCI tzn. podparcia innymi częściami roweru niż opony np. pedałami, osłoną zębatki, szprychami będą punktowane.
Przekroczenie dopuszczalnego czasu zawodów: każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia to 1pkt. karny, przekroczenie dopuszczalnego czasu o 30 minut będzie powodowało dyskwalifikacje zawodnika.


§ 10 Zwycięzcy


Zwycięzcą w każdej kategorii, który pokona wyznaczone odcinki na trasie zawodów w określonym limicie czasowym z najmniejszą ilością punktów karnych.
W razie tej samej ilości punktów karnych liczy się kolejno: większa ilość odcinków pokonanych na 0pkt. karnych, 1pkt. karny, 2pkt. karne, 3pkt. karne, 4pkt. karne.
W przypadku identycznej ilości punktów karnych oraz odcinków wedle wyżej wymienionej reguły, o zwycięstwie rozstrzygnie dogrywka.
Zasady dogrywki – wyznaczony zostanie jeden z wcześniejszych odcinków (zmodyfikowany) – zdecyduje przejazd z mniejszą ilością punktów karnych, w razie tej samej ilości punktów decyduje szybszy przejazd odcinka.

§ 11 Nagrody
Organizator gwarantuje w każdej z kategorii puchary do 3 miejsca oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę K-124.com oraz KOXX.PL.
Organizator zapewnia również nagrody finansowe w kategoriach:

Elita

1. miejsce 600 PLN

2. miejsce 400 PLN

3 miejsce 200 PLN

4 miejsce 100 PLN

5 miejsce 100 PLN


Senior

1 miejsce 300 PLN

2 miejsce 200 PLN

3 miejsce 100 PLN

Junior:

1 miejsce 200 PLN

2 miejsce 150 PLN

3 miejsce 100 PLN


§ 12 Zapisy


Zgłoszenia do zawodów:
– w biurze zawodów, w dniu zawodów, w godzinach 9:00-11:00

 

§ 13 Koszty udziału i ubezpieczenia


1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt wnosząc wpisowe w wysokości 30zł (płatne na miejscu zawodów – podczas rejestracji do zawodów)Po uiszczeniu wpisowego zawodnik otrzyma numer startowy.
2. Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność oraz, że posiada stosowne ubezpieczenie zdrowotne.
Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

 

§ 14 Postanowienia końcowe:


1. Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:
- interpretacji regulaminu,
- innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.
2. Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym do tego przez Organizatora Głównego zawodów.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie wyścigu i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie rowerów i rzeczy.
4. Organizator zapewnia na czas trwania zawodów pomoc medyczną.

§ 15 Protesty:


Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:
1. Zostanie złożony przed zakończeniem zawodów (eliminacji bądź finału stosownego do jego grupy wiekowej) i ogłoszeniem końcowych wyników.
2. Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 100 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).
3. Protesty rozpatruje Sędzia Główny zawodów.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez uprzedzenia.