mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /home/allegro/public_html/koxxfighters.com/include/connection.php on line 15 - koxxfighters.com
KOXX FIGHTERS IV Rabka Zdrój - zawody, wybory miss, koncerty

Portal Meblowy

Meble

Nie masz konta? Zarejestruj się

LOKALIZACJA IMPREZY

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA

NAJNOWSZE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW

 

 

 


REGULAMIN KONKURSU „WYBORY MISS RABKA – ZDRÓJ 2011”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Konkursu „Miss Rabka – Zdrój 2011” określa sposób i warunki przeprowadzenia Konkursu i jest integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem Konkursu a Uczestniczką Konkursu. Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna.
2. Celem Konkursu jest wzbogacenie programu imprez kulturalno - rozrywkowych miasta Rabka – Zdrój oraz promocja miasta Rabka – Zdrój jako nowoczesnego i atrakcyjnego uzdrowiska.

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. Organizator - Stowarzyszenie Lokomotywa z siedzibą w Rabce – Zdrój przy ulicy Roztoki 1b, reprezentowane przez osoby upoważnione w Statucie organizacji.
2. Karta zgłoszeniowa Uczestniczki - kwestionariusz określony w załączniku nr 1 do Regulaminu składany przez Uczestniczkę u Organizatora.
3. Finalistka - uczestniczka Finału Konkursu.
4. Finał Konkursu - etap Konkursu, w którym, decyzją Jury, wybierana jest jego zwyciężczyni oraz I Wicemiss i II Wicemiss.
5. Jury Konkursu - osoby powołane decyzją Organizatora do dokonania wyboru Laureatek Konkursu na poszczególnych jego etapach.
6. Konkurs - Wybory Miss Rabka – Zdrój 2011.
7. Laureatka Konkursu - zdobywczyni przynajmniej jednego z tytułów wymienionych w punkcie IV.2. Regulaminu.
8. Oświadczenie Uczestniczki - oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestniczkę z Regulaminem Konkursu i zobowiązanie do jego przestrzegania, składane Organizatorowi.
9. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu.
10. Umowa o współpracy - umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy Organizatorem a osobą fizyczną lub firmą dla realizacji uzgodnionego etapu Konkursu.
11. Uczestniczka - każda dziewczyna biorąca udział w co najmniej w jednym z etapów Konkursu. 12. I Wicemiss Rabka – Zdrój 2011 - zdobywczyni drugiego miejsca w Konkursie. 13. II Wicemiss Rabka – Zdrój 2011 - zdobywczyni trzeciego miejsca w Konkursie.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA


1. Organizator jest właścicielem Konkursu. Prawa Organizatora do organizacji Konkursu nie są ograniczone prawami żadnych innych podmiotów, a w szczególności podmiotów organizujących krajowe i międzynarodowe konkursy piękności.
2. Użycie nazwy Konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody Organizatora Konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
3. Organizator oświadcza, że znak graficzny promujący Wybory Miss Rabka – Zdrój jest jego własnością i jakiekolwiek użycie przez jakikolwiek podmiot znaku wymaga zgody pisemnej Organizatora.
4. Wizualizacje znaku graficznego Wybory Miss Rabka - Zdrój zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
6. Organizator Konkursu zobowiązany jest zapoznać kandydatki Konkursu z niniejszym Regulaminem.

IV. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

1. Konkurs Wybory Miss Rabka – Zdrój 2011 ma charakter Konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
2. W toku Konkursu wyłonione zostaną Laureatki, które otrzymają następujące tytuły: „Miss Rabka – Zdrój 2011” „I Wicemiss Rabka – Zdrój 2011” „II Wicemiss Rabka – Zdrój 2011” „Miss Foto Rabka – Zdrój 2011” „Miss Internautów Rabka – Zdrój 2011”

V. PRZEBIEG KONKURSU

1. Na wybór do udziału w Konkursie będą miały wpływ rozmowy kwalifikacyjne oraz prezentacja kandydatek.
2. W drodze eliminacji do Konkursu zostanie wyłonionych maksymalnie 20 Uczestniczek.
3. W przypadku rezygnacji wybranej w castingu kandydatki na jej miejsce wchodzi kolejna z listy, która uzyskała największą liczbę punktów.
4. Każda z 20 Uczestniczek wystąpi w pierwszym dniu imprezy oraz odpowie na pytania przygotowane przez Organizatora.
5. W trakcie pierwszego dnia Finału Konkursu Uczestniczki prezentują się co najmniej dwa razy, w następujących strojach:
a. suknia wieczorowa lub suknia koktajlowa
b. strój sportowy
6. Jury wyłoni 10 Finalistek które zaprezentują się w drugim dniu imprezy minimum w 2 pokazach. 7. W trakcie drugiego dnia Finału Konkursu Finalistki prezentują się co najmniej dwa razy, w następujących strojach:
a. kostium kąpielowy dwuczęściowy lub jednoczęściowy
b. suknia wieczorowa lub suknia koktajlowa
8. Finał Konkursu „Wybory Miss Rabka – Zdrój 2011” odbędzie się w Rabce - Zdrój w dniach 23 i 24 lipca 2011 roku.


VI. JURY


1. Wyboru kandydatek dokonuje Jury.
2. Jury powinno liczyć minimum 5 osób. W skład Jury wchodzą przedstawiciele sponsorów oraz osoby całkowicie niezwiązane z imprezą.
3. Przewodniczącego Jury wybierają w głosowaniu jawnym członkowie Jury spośród swego grona.
4. Udział w pracach Jury jest honorowy.
5. Sekretarzem Jury, odpowiedzialnym za przygotowaniu protokołu obrad jest przedstawiciel Organizatora.
6. Jury Konkursu podczas oceny Uczestniczek uwzględnia m.in. wzrost, figurę, włosy, cerę Uczestniczek, swobodę i umiejętność ich poruszania oraz umiejętność prezentacji i zachowania się na scenie.
7. Tytuł Miss Foto Rabka – Zdrój 2011 przyznają fotografowie akredytowani na imprezie oddając trzy głosy, po jednym na dowolną Uczestniczkę, przyznając kolejno trzy, dwa i jeden punkt. O zwycięstwie decyduje największa ilość punktów przyznanych Uczestniczce.
8. Tytuł Miss Internautów Rabka – Zdrój 2011 przyznają Internauci oddając jeden głos na wybraną Uczestniczkę za pośrednictwem oficjalnej strony Konkursu. Głosowanie rozpoczyna się od momentu ogłoszenia przez Organizatora do 23 lipca do godziny 24:00. Głosowanie trwa minimum przez dwa tygodnie.

VII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Kandydatka zgłaszająca się do Konkursu „Wybory Miss Rabka – Zdrój 2011” musi spełniać następujące warunki:
1. W Wyborach Miss Rabka – Zdrój 2011 mogą brać udział osoby w wieku od 16 do 24 roku życia.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są w dniu eliminacji przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na udział w przygotowaniach oraz występie w obu dniach imprezy.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest osobiste przybycie na eliminacje, które odbędą się w Rabce - Zdroju . Przed przystąpieniem do eliminacji każda kandydatka zapoznaje się z niniejszym Regulaminem co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia przygotowanej przez Organizatora. W dniu eliminacji kandydatka musi mieć ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną). Kandydatka zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszenia oraz do dostarczenia Organizatorowi swojej aktualnej fotografii. Fotografia oraz karta zgłoszenia przechodzą na własność Organizatora.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest uczestnictwo w conajmniej 80% prób odbywających się w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
5. W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie Uczestniczka powinna złożyć pisemne powiadomienie o rezygnacji przynajmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem Finału Konkursu.
6. Kandydatki na eliminacje, przygotowanie, próby oraz finał Miss Rabki - Zdrój 2011 przyjeżdżają na koszt własny oraz uiszczają opłatę w wysokości 10 zł na koszty organizacyjne eliminacji.
7. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatną sesję fotograficzną, której efektem będą minimum trzy profesjonalne zdjęcia dla każdej Uczestniczki. W sesji zdjęciowej zobowiązane są wziąć udział wszystkie Uczestniczki.
8. Zdjęcia wszystkich zakwalifikowanych Uczestniczek będą prezentowane na stronie Organizatora i imprezy, opublikowane w materiałach promujących imprezę oraz wykorzystane do stworzenia kalendarza Miss Rabka – Zdrój.
9. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatne przygotowanie do Wyborów Miss Rabka – Zdrój 2011 (nauka prezentacji, nauka choreografii finałowej, przygotowanie ruchowe, taneczne) oraz w obu dniach imprezy (makijaż, fryzury i stroje).
10. Za całkowite przygotowanie Uczestniczek do Wyborów Miss Rabka - Zdrój 2011 odpowiadać będą osoby posiadające odpowiednie kompetencje oraz uprawnienia.
11. Uczestniczki zobowiązane są punktualnie uczestniczyć w przygotowaniach oraz dostosować się do wymagań osób prowadzących.
12. Miss Rabki – Zdrój oraz dwie Wicemiss są związane Umową Współpracy z Organizatorem Wyborów Miss Rabka – Zdrój 2011 przez okres jednego roku od ogłoszenia wyników wyborów.
13. Umowa Współpracy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
14. Naruszenie niniejszego regulaminu przez Uczestniczkę może być powodem niedopuszczenia do udziału w Konkursie bądź natychmiastowego wykluczenia z Konkursu.
15. Wszystkie sprawy sporne wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI LAUREATEK KONKURSU

1. Każda z Laureatek zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w konkursie.
2. Laureatki konkursu w okresie kadencji (od dnia uzyskania tytułu do dnia Finału Konkursu 2012 zobowiązane są do: a. nieodpłatnego uczestniczenia w :
- imprezach realizujących cele pożytku publicznego wskazanych przez Organizatora,
- konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Laureatki Konkursu
- sesjach telewizyjnych do programów promujących Laureatki lub Konkurs,
- działaniach i imprezach promocyjnych Organizatora.
b. uczestniczenia za wynagrodzeniem, na zlecenie i na warunkach wskazanych przez Organizatora w:
-imprezach promocyjnych Sponsorów Konkursu,
-pokazach mody, targach, imprezach sportowych i kulturalnych w charakterze Hostess, modelek lub gości specjalnych.

IX. NAGRODY REGULAMINOWE I POZAREGULAMINOWE W KONKURSIE

1. Nagrodami regulaminowymi są : - korona Miss Rabka – Zdrój 2011 - szarfy z tytułem Miss Rabka –Zdrój 2011
2. Nagrodami pozaregulaminowymi są:
- nagrody pieniężne lub nagrody rzeczowe przyznane przez Organizatora lub sponsorów
3. Fundatorzy nagród pozaregulaminowych ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wręczenie.
4. Lista nagród stanowić będzie załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wycofanie się sponsorów.
6. Nie jest możliwe otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego stanowiącego wartość nagród rzeczowych.
X. OŚWIADCZENIE

Udział w Konkursie Wybory Miss Rabka – Zdrój 2011 jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu i zgodą na publikację zdjęć i danych osobowych. Każda Uczestniczka wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i wszystkich materiałów audio-wizualnych związanych z wyborami Miss Rabka – Zdrój 2011 przez Organizatora.